Subscribe

RSS Feed (xml)Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Friday, 10 September 2010

Thanks for let us live

A lerm

ဒီသတင္းဟာယေန႔မနက္တြင္Microsoftႏွင့္Nortonတုိ႔မွေပးပို႔လုိက္ေသာသတင္းျဖစ္ပါသည္။
ေက်းဇူးျပဳျပီး ဒီသတင္းကိုလက္ဆင့္ကမ္းေပးၾကပါ သင္တုိ႔ဆီသို႔Power Point
Presentation, Life is beautiful ဆုိျပီးေမးလ္တစ္ခု၀င္လာပါခဲ့လွ်င္
မဖြင့္ပါႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းdeleteလုပ္ပစ္ပါ။ သင္ထုိေမးကိုဖြင့္ခဲ့မိလွ်င္
သင္၏computer secreen တြင္ It is too late now, your life is no longer
beautiful ဆုိသည့္စာေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ ထုိအခါသင္၏PCမွအရာအားလံုးေပ်ာက္
ဆံုးသြားျပီး ဒီေမးလ္ကိုပို႔သူထံ သင္၏ အမည္၊ e-mail ႏွင့္ password
အားလံုးေရာက္ရွိသြားပါလိမ့္မယ္။ သည္အရာသည္ အဂၤါေန႔ ေန႔လည္က စတင္ခဲ့ေသာ virus
အသစ္ျဖစ္ပါသည္။ Virus ဖန္တီးသူကေတာ့ life owner ဟု မိမိကုိယ္ကုိ
အမည္ေပးထားသူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။
သည္ေမးလ္ကိုခ်က္ခ်င္းုလက္ဆင့္ကမ္းေပးၾကပါ.....................

Romania ni garum hpyi laika

De ,
Sara hte Netherland Jinghpaw Wunhpawng Hpung masha ni hpang de,Romania du Jinghpaw Wunpawng myu sha tsinyam ni hku nna, ndai laika kadun mi hte garum hpyi dat ga nngai.
Romania mungdan asuya hku nna August 1ya shani hta garum gumhpraw jaw na matu ga sadi jaw da ai. Rai tim August 31 ya shani hta she garum gumhpraw jaw wa ai. Lang lang ga sadi hprai let jaw ai garum gumhpraw( Support Money) gaw tup hkrak nre taw ai hta n-ga, hkoi shap ai (Loan Money) re ai nga nna tsun shapraw wa ai. Dai lam hpe nsan lang ai majaw anhte hku nna lit nga ai masha kaba ni hte hkrum shaga mayu ai ngu hpyi shawn da ga ai.
Lit nga ai masha kaba ni hte galoi ten hta she lu hkrum na hpe nchye lu shi ga ai re majaw ndai laman anhte ni hta malu masha hte seng nna yak hkak ai lam ni hkrum nga ga ai. Bai nna ndai shata laman hta ma shangai na ma hkum ( Pregnant Women) mare lahkawng mung nga ga ai. Matut nna ma shangai shaprat wa na ma hkum mare manga mung naw nga ai majaw, anhte hta yak hkak hkrum nga ai lam hpe garum hpyi shawn dat nngai.
MKBC hpung masha ni hpe Karai Kasang tut nawng e shaman chyeju jaw u ga.

Kyu hpyi myit dum let,

Romania Jinghpaw myusha tsinyam 


Matut mahkai
romaniakachin2010@gmail.com

Email kaw na shana ai lam re

De:
      
Hkau hkamja nga na re ngu kam ai .Ngai mung zeng sha re Shiga langai mi sha na dat na .Myen ni gaw anhte shanglawt hpyen la / du salang ni mahkra hte shanhte ni hte seng ang n'ta masha ni a jahpan  hpe mare salang ni kaw hpyi nga ma ai.Dai hpang jahpan lu ai hte myu kata kaw na ni hpe rim na, lu rim yang mung hkyam sa njaw na ,shing n'rai shanhte kata de latnak(gun) jahkrat n'na shang wa yang hkap lana,wunpawng mungdan nga n'na gara hku mung n'lu jaw ai ..simsa lam

mung n'nga sai moi na zawn sha bai rai mat sai, kasat sha mit kau na nga n'na shan hte kata kaw tsun ndau ai .Bai n'na Duka ba nban la hpe mung myen mung na tara shang maigan pru  n'na bai n'shang wa ai ,Miwa mung hku shanglawt dup de wa ai majaw "pi pe hku na ndau ai sha n'ga 'KIO/KIA hpe mung maigan de woi hprawng mat sai myen mung hte n'seng
sai KIO/KIA mung pi pe rai sai"nga n'na myitkyina myu ne chyan hkai ye pati na amu madu (U ngyu win) nan  7.9.2010 shani hkyin 1:30mp kaw galaw ai zahpawng hta tsun ai.
      
shana ai
xxxxxx

Sunday, 11 April 2010

“ဗမာေခါင္းေဆာင္ သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း၏ေသတမ္းစာ“

(ဤေသတမ္းစာသည္ ဗမာမ်ဳိးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္ သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း မကြယ္လြန္မီ ဗမာေခါင္းေဆာင္ အခ်ဳိ ႔အား မွာၾကားခဲ့ေသာ ေသတမ္းစာျဖစ္သည္)

- ရခိုင္ကို အထင္ေသးမိလို႔ ဗမာဦးေခါင္းအေနာက္ကို ညႊန္႔ခဲ့ရတယ္။ ဒီေတာ့ ရခိုင္ကို ဘယ္ေတာ့ခါမွ အထင္မေသးနဲ႔။ ဤအတိတ္က ျဖစ္ရပ္ကို ၾကည့္ၿပီး သတိထားရမယ္။ ရခိုင္ေတြဟာ ရာဇ၀င္ႀကီးသေလာက္ မာနႀကီးတယ္။ ဘယ္သူ႔ကိုမွ အထင္ႀကီးတဲ့ လူမ်ဳိးမဟုတ္ဘူး။ သမိုင္းေႄကြး မဆပ္ႏိုင္ေအာင္၊ နာလံမထူႏိုင္ေအာင္ မင္းတို႔တေတြ စြမ္းေဆာင္တတ္ရမယ္။

- ရွမ္းဆိုတဲ့ လူေတြကလည္း ေတာင္ေပၚမွာေန ေတာင္ေပၚသား။ သူတို႔ အထက္ကဆိုရင္ ငွက္ပ်ံသြားတာကိုေတာင္ မလိုခ်င္ဘူး။ မေလွ်ာ့တဲ့ဇြဲ၊ လံု႔လဟာ ရွမ္းေတြမွာ ရွိတယ္။ ဗမာေတြကို ရာဇ၀င္ၾကည့္ၿပီး ဓားေသြးတိုက္ရမယ္ဆိုတဲ့ စကားပံု တစ္ေန႔ေန႔မွာေတာ့ ဒီျပႆနာ ေပၚလာမယ္။ ေတာင္ေပၚသား အသိထက္ မေက်ာ္လြန္ေစဖို႔ ၾကပ္ၾကပ္သတိထားရမယ္။ ဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္ ႀကီးထြားလာခဲ့ရင္ ဗမာ့ရန္သူပဲ၊ ျပတ္သားတဲ့နည္းကို က်င့္သံုးရမယ္။

- ကရင္ဆိုရင္လဲ တို႔တေတြရဲ ႔ စိတ္မခ်ႏိုင္တဲ့ စကားေျပာရင္ ေျပာသလို လုပ္တတ္တဲ့ ၀ါဒရွိတယ္။ ဒါဟာ ရန္သူတစ္မ်ဳိးပဲ။ သူတို႔ရဲ ႔ ဘ၀ကို ေျမေတာင္ေျမႇာက္မေပးနဲ႔။ လက္ျမန္ေျချမန္၀ါဒရွိတယ္။ သတိလစ္ရင္ လစ္သလို ဗမာေတြ အသက္ရွဴၾကပ္လိမ့္မယ္။

- ဓါးရွည္ ဓါးခြ်န္ေတြကို ကိုင္ၿပီး ေရခဲေတာင္ေပၚမွာ ေပ်ာ္ပိုက္တဲ့ ကခ်င္ေတြကလည္း မႏၲေလးကိုေတာင္ သူတို႔ၿမိဳ ႔ဆိုၿပီး ေတာင္ဘက္တခြင္ကို သူတို႔ေဒသျဖစ္ဖို႔ ရည္မွန္းထားတယ္။ သူတို႔က ပင္လယ္ငါးကို စားမယ္တဲ့။ မင္းတို႔ ဗမာေတြရဲ ႔ သခင္ဘ၀ကို ေရာက္ေအာင္ဖန္တီးမယ္တဲ့။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ငါတို႔တေတြဟာ လက္ဦးထားဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ မညႇာနဲ႔။ ညႇာရင္နာမယ္။ ဗမာေတြ သတိထားၾက။

- သမိုင္းရွည္ၿပီး တိုးတက္ခဲ့တဲ့ မြန္ေတြကလည္း ကေန႔ဆို ဗမာလက္ေအာက္မွာ ေရာက္ေနေပမယ့္ ဒဂုံဆိုတာ မြန္စကားျဖစ္လို႔ ရန္ကုန္ဆိုတာ မြန္ျပည္ျဖစ္ရမယ္ဆိုတာပါပဲ။ အတိတ္က သူပိုင္တယ္။ ငါပိုင္တယ္ ဆိုတာက ဗမာေတြနားမလည္ဘူး။ လက္ရွိမွာ လယ္လိုရွိေနသလဲ။ ရွိေနသလို သိမ္းထားရမယ္။ မြန္ဆိုတာ သည္းမခံတတ္ဘူး။ မလိုလားရင္ ေတာ္လွန္တတ္တယ္။

- ထား၀ယ္ဆိုတဲ့ လူမ်ဳိးကလည္း ရွိေသးတယ္။ သူတို႔ကေတာ့ လူနည္းစုေတြပဲ။ ဒါေပမယ့္ အထင္ေသးလို႔မျဖစ္ဘူး။ ငါတို႔ရဲ ႔ သမိုင္းေႂကြး ရွိေနတယ္။ သူတို႔ေတြဟာ တျခားတိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ငါတို႔ဗမာေတြကို အႏၲရာယ္ျပဳလာႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေကာင္ေတြကို တျခားတိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ မပူးေပါင္းမိေအာင္ မင္းတို႔ႄကိဳးစားရမယ္။ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ ထား၀ယ္လူမ်ဳိးေတြကို ပ်ဴနဲ႔ကမ္းယံေတြလိုပဲ မ်ဳိးေပ်ာက္သြားေအာင္ ငါတို႔လုပ္ေဆာင္ရမယ္။ ဆိုလိုတာက ငါတို႔ဗမာအမ်ဳိးသားေတြဟာ ထား၀ယ္အမ်ဳိးသမီးေတြကို ရတဲ့နည္းနဲ႔သိမ္းသြင္းၿပီး လက္ထပ္ယူရမယ္။ ရန္သူကို ႀကီးသူျဖစ္ေစ၊ ငယ္သူျဖစ္ေစ ဘယ္ေတာ့မွ အထင္မေသးၾကနဲ႔ ငါမွာခ်င္တယ္။

- ေဒါင္းအေတာင္ခပ္ရင္ ေတာရွင္းရမယ္။ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ေဒါင္းအေတာင္ေအာက္က မလြတ္ေစရဘူး။ ေဒါင္းအလံကို ငါသိတယ္။ ေဒါင္းကို ပယ္ရင္ ဘာကိုမွ ငါမလိုလားဘူး။ ငါတို႔ဗမာေတြကလည္း သူတစ္လူ။ ငါတစ္မင္းနဲ႔ ညီညြတ္မႈ မရွိဘူး။ အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မႈရွိမွသာ သာယာမယ္။ ပုဂိၢဳလ္အခ်င္းခ်င္း မေက်နပ္တာကို ႏိုင္ငံေရးမွာ မေရာေထြးသင့္ဘူး။

- ဒါေၾကာင့္ ငါမေသခင္ ေနာက္ဆံုး မွာထားခဲ့ခ်င္တယ္။ ဒါကို ငါတို႔တေတြ မေစာင့္ထိန္းရင္ သူ႔ကြ်န္ျဖစ္မယ္။ ဗမာဟာ ဗမာပဲ။ ကမၻာမွာ ဗမာေတြရွိေနသေရြ ႔ ထာ၀ရရွင္သန္ေနမယ့္ ကတိတစ္ခု ငါေတာင္းခ်င္တယ္။ မင္းတို႔ကတိေပးရင္ ငါေသေပ်ာ္ၿပီ။ သို႔မဟုတ္ရင္ ငါေသမေပ်ာ္ဘူး။ တမလြန္ဘ၀ကလည္း ငါတို႔ဗမာေတြ ကြ်န္ျဖစ္ေနတာကို မၾကည့္ခ်င္ဘူး။ ဗမာေတြ အခ်င္းခ်င္း ဘာေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးကို တစ္ျခားလူမ်ဳိးေတြဆီကို မေရာက္ဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့အခါ ဗမာေတြ အခ်င္းခ်င္း ေသြးစည္းၿပီး တစ္ပါးရန္ကို ကာကြယ္ရမယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္မွာ သူတစ္လူ၊ ငါတစ္မင္း ၀ါဒကို စြန္႔ရမယ္။ ( သခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း )

ျမန္မာျပည္မွ တိုင္းရင္းသားတိုင္း လူမ်ဳိးတိုင္း လြတ္လပ္ေရးရၾကပါေစ။

ၾကယ္နီ ( Red Star )

Friday, 19 March 2010

အခ်စ္အကၡရာ A to Z
Accept (လက္ခံသည္)

"ေလာကႀကီးမွာ ေျခာက္ပစ္ကင္းသူမရွိပါဘူး"
သူ႔ကိုခ်စ္တယ္ဆိုရင္ သူ႔အားနည္းခ်က္အပါအဝင္ သူ႔ရဲ႕အရာအားလံုးကို လက္ခံႏိုင္ရပါမယ္။

Belief (ယံုၾကည္ျခင္း)

အခ်စ္မွာ ယံုၾကည္ျခင္းေတြ လိုပါတယ္။ တစ္ဘက္သားကို မယံုၾကည္ဘဲ အၿမဲသံသယအေမး၊ သံသယအေတြးေတြနဲ႔ အခ်စ္ကိုမယံုၾကည္ခဲ့ရင္ ေနာက္ဆံုးမွာ လမ္းခဲြျခင္းနဲ႔ပဲ အဆံုးသတ္ရပါလိမ့္မယ္။

Care (ဂရုစိုက္ျခင္း)

တစ္ဘက္သားကို ဂရုစိုက္တယ္ဆိုတာ သူ႔အေပၚထားတဲ့ ကိုယ့္ရဲ႕အေရးေပးမႈကို ျပသေနသလိုပါပဲ။ ဖုန္းေလးတစ္ခ်က္နဲ႔ "အလုပ္ပင္ပန္းလား?"ဆိုတဲ့ ဂရုစိုက္တဲ့ အေမးေလးေမးႏိုင္သလို "မုိးေအးၿပီေနာ္... အေႏြးထည္ထပ္ဖို႔ မေမ့နဲ႔ေနာ္"ဆိုတဲ့ မက္ေဆ့ေလးလည္း ပို႔ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလို ဂရုစိုက္မႈေတြက တစ္ဘက္သားအတြက္ တကယ့္အသံုးမႏိုင္ဝင္ေပမယ့္ အနည္းဆံုးေတာ့ သူ႔စိတ္ကို ေႏြးေထြးၾကည္ႏူးေစႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

Devoted (သစၥာခိုင္ၿမဲသည္)

လူတစ္ေယာက္ကိုခ်စ္ၿပီဆိုရင္ သစၥာခိုင္ၿမဲရတယ္။ ေလွနံႏွစ္ဖက္နင္းတာက ကိုယ္ခ်စ္တဲ့သူကို နာက်င္ဝမ္းနည္းေစတဲ့အျပင္ ေနာက္ဆံုးမွာ လမ္းခဲြတာနဲ႔ပဲ အဆံုးသတ္ရတတ္တယ္။

Enjoy (ေက်နပ္စြာခံစားသည္)

တစ္ဘက္သားရဲ႕အရာအားလံုးကို ေက်ေက်နပ္နပ္လက္ခံတဲ့အျပင္ အခ်စ္ေၾကာင့္ျဖစ္လာတဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္၊ ၾကည္ႏူးျခင္းေတြကုိလည္း ေက်ေက်နပ္နပ္ခံစားသင့္ပါတယ္။ ဒါမွ ခ်စ္ခရီးလမ္းက ပိုတာရွည္တည္ၿမဲ ေပ်ာ္ရႊင္မွာျဖစ္တယ္။

Freedom (လြတ္လပ္မႈ)

လက္ထပ္ၿပီးအတူေနသည့္တိုင္ တစ္ဘက္သားကို ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္မႈနဲ႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္တခ်ဳိ႕ ရွိေစသင့္တယ္။ ကိုယ္နဲ႔အိမ္ေထာင္က်တာဟာ ေထာင္ထဲေရာက္သြားသလို အခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံတာမ်ဳိး တစ္ဘက္သားကို မခံစားေစခ်င္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္မႈဆိုတာ ရွိသင့္ပါတယ္။

Give (ေပးဆပ္ျခင္း)

အခ်စ္ဆိုတဲ့အရာက ကိုယ္ေပးဆပ္တိုင္း ေပးဆပ္သေလာက္ ျပန္ရမယ့္အရာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ မေပးဆပ္ရင္ေတာ့ လံုးဝျပန္ရဖို႔ မရွိပါဘူး။ ကိုယ္ေပးဆပ္သလိုမ်ဳိး တစ္ဘက္သားက ျပန္ေပးဆပ္ခဲ့ရင္ ဒါဟာ စစ္မွန္တဲ့အခ်စ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

Heart (ႏွလံုးသား)

အခ်စ္မွာ အေရးအပါဆံုးအရာက ႏွလံုးသားတစ္စံုပဲျဖစ္တယ္။ တစ္ဘက္သားကို ႏွလံုးသားနဲ႔ရင္းၿပီး ခ်စ္သင့္တယ္၊ ၾကင္နာနားလည္သင့္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ခ်စ္ျခင္းမွာ ႏွလံုးသားတစ္စံုသာ မပါခဲ့ရင္ အခ်စ္စစ္လို႔မည္လိမ့္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

Independence (မမွီခို၊ အားမကိုးဘူး)

စကားေျပာေကာင္းတဲ့ခ်စ္သူက "ငါဟာ မင္းအတြက္ေမြးဖြားလာတာပါ" လို႔ေျပာတတ္ၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ လူတိုင္းမွာ ကိုယ္ပိုင္ရွင္သန္မႈေတြရွိၾကတယ္တစ္ဘက္သားကို အလြန္အကြၽံ မွီခို၊ အားကိုးတာက သူ႔ကိုတာဝန္ပိုေစတဲ့အျပင္ စိတ္ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေစပါတယ္။

Jealousy (မနာလို၊ သဝန္တို)

သင့္တင့္တဲ့ မနာလို၊ သဝန္တိုမႈေတြက သူဟာ ကိုယ့္အတြက္ ဘယ္ေလာက္အေရးပါေၾကာင္း တစ္ဘက္သားကို ခံစားေစတယ္။ သဝန္တိုဖို႔ အက်ဳိးအေၾကာင္းညီမွ်ရမယ္ဆိုတာ မေမ့သင့္ပါဘူး။ အက်ဳိးအေၾကာင္း အဆက္အစပ္မရွိတဲ့ သဝန္တိုမႈေတြက တစ္ဘက္သားကို မလိုလားမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။

Kiss (အနမ္း)

အနမ္းတစ္ပြင့္က စကားအခြန္းေထာင္ေသာင္းထက္ သာလြန္ပါသတဲ့။ ညင္သာတဲ့အနမ္းတစ္ပြင့္နဲ႔ ကိုယ့္ျမတ္ႏိူးမႈ၊ ၾကင္နာမႈကို ျပသႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ခ်စ္တဲ့သူကိုနမ္းဖို႔ မတြန္႔တိုသင့္ပါဘူး။

Love (ခ်စ္တယ္)

ခ်စ္တာနဲ႔ ႏွစ္သက္တာမတူပါဘူး။ ခ်စ္မိၿပီဆိုရင္ တစ္ဘက္သားအတြက္ အရာရာေပးဆပ္ရဲပါတယ္။ "ခ်စ္တယ္"ဆိုတဲ့စကားတစ္ခြန္းက တျခားတန္ဖိုးႀကီးလက္ေဆာင္ေတြထက္ တစ္ဘက္သားရဲ႕ရင္ကို ေႏြးေထြးၾကည္ႏူးေစပါတယ္။

Mature (ရင့္က်က္)

တခ်ဳိ႕က အခ်စ္ဦးနဲ႔ ဘာေၾကာင့္အလြယ္တကူ ေကြကြင္းၾကရသလဲ?
အေၾကာင္းက ငယ္ရြယ္စဥ္ ရည္းစားထားခ်ိန္မွာ ကေလးဆန္စိတ္ေတြ မ်ားေနခဲ့လို႔ျဖစ္တယ္။ ဘယ္သူကမွ အဆင္ေျခမရွိ စူစူေအာင့္ေအာင့္ မႀကီးျပင္းတတ္တဲ့ကေလးကို အၿမဲအလိုလိုက္ ခ်စ္ႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လူရင့္က်က္ရင္ အခ်စ္လည္းရင့္က်က္ၿပီး လွပတဲ့အဖူးအပြင့္ေတြ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ဖူးပြင့္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။

Natural (ပင္ကို၊ ပကတိ)

ခ်စ္စၾကင္စမွာ လူေတြက ကိုယ့္အားနည္းခ်က္၊ အနာအဆာကို သိုဝွက္ၿပီး ဟန္ေဆာင္ေနတတ္ၾကတယ္။ အဲဒီအားနည္းခ်က္ေတြက ႏွစ္ၾကာမွ တေျဖးေျဖး ေပၚလာတတ္တယ္။ ခ်စ္စတည္းက ပကတိအတိုင္းခ်စ္မယ္၊ သဘာဝအတိုင္း ဟန္ေဆာင္မႈေတြကင္းခဲ့ရင္ အခ်စ္က ပိုတာရွည္တည္ၿမဲမွာျဖစ္တယ္။

Observe (ဂရုတစုိက္ ၾကည့္ရႈမွတ္သား)

တစ္ဘက္သားရဲ႕ ဝါသနာ၊ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တာေတြကို ဂရုတစိုက္မွတ္သားျခင္းျဖင့္ တစ္ဘက္သားကို ပိုနားလည္ေစသလို တစ္ခါတေလမွာ သူ႔ကို ထူးဆန္းအံ့ၾသေအာင္ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ- မဂၢဇင္းအတူၾကည့္တုန္း စာအုပ္ထဲကနာရီကို သူသေဘာက်ေၾကာင္းေျပာခဲ့ရင္ သူ႔ေမြးေန႔မွာ သူအံ့ၾသဝမ္းသာေအာင္ လက္ေဆာင္ေပးတာမ်ဳိးျဖစ္တယ္။ အဲဒီလို တစ္ဘက္သားရဲ႕အႀကိဳက္ကို ဂရုစိုက္တတ္တဲ့စိတ္က လက္ေဆာင္ပစၥည္းေတြထက္ ပိုတန္ဖိုးရွိေၾကာင္း တစ္ဘက္သားကို ခံစားေစႏိုင္ပါတယ္။

Protect (ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္)

ေယာက္်ားေလးခ်စ္သူက မိန္းကေလးခ်စ္သူကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တယ္ဆိုတာ သဘာဝပါ။ ဒါေပမယ့္ မိန္းကေလးခ်စ္သူကလည္း ေယာက္်ားေလးခ်စ္သူရဲ႕ ေလးစားမႈ၊ မ်က္ႏွာသာေပးမႈကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရပါမယ္။ လူေတြၾကားမွာ သူ႔အရွက္မရဖို႔၊ ထိခိုက္နာက်င္မႈေတြ မရဖို႔ သတိထားရပါမယ္။

Quarter (ခြင့္လြတ္သည္းခံ)

ခြင့္လြတ္သည္းခံျခင္းေတြ အခ်စ္မွာမရွိမျဖစ္တဲ့ အရာေတြျဖစ္တယ္။ တစ္ဘက္သားရဲ႕အမွားကို ျပည့္ဝတဲ့သေဘာထားတဲ့ ခြင့္လြတ္သင့္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူဟာ ကိုယ့္ရဲ႕အခ်စ္ဆံုးသူ ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။

Receive (လက္ခံ)

ကိုယ့္အတြက္ ခ်စ္သူေပးဆပ္တဲ့အရာတိုင္းကို ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ စိတ္ပ်က္သြားတဲ့အမႈအရာမ်ဳိး၊ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္သြားတဲ့ ပံုစံမ်ဳိး ထုတ္မျပသင့္ပါဘူး။ အဲဒီအျပဳအမႈေတြက သူ႔ကို စိတ္ဓာတ္က်အားငယ္ေစပါတယ္။ ကိုယ့္အတြက္ ခ်စ္သူေပးဆပ္တာကို ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့အသြင္နဲ႔ လက္ခံေပးသင့္ပါတယ္။ ဒါဟာ ႏွစ္ဦးသားရဲ႕ အၾကင္နာကို ပိုမိုခိုင္ၿမဲေစပါတယ္။

Share (မွ်ေဝ)

တကယ္ခ်စ္ၾကၿပီဆိုရင္ ဘဝရဲ႕ေပ်ာ္ရႊင္၊ ဝမ္းနည္းျခင္းေတြကို အတူတကြမွ်ေဝသင့္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဘဝေဖာ္တစ္ဦးရဲ႕ အရိုးရွင္းဆံုး ဝတၱရားပဲျဖစ္တယ္။

Tender (ႏူးညံ့)

အခ်စ္မွာ ႏူးညံ့မႈေတြရွိသင့္ပါတယ္။
အခ်စ္မွာ ႏူးညံ့မႈေတြကင္းခဲ့ရင္ အခ်စ္က ခ်စ္စရာမေကာင္းေတာ့ပါဘူး။

Understand (နားလည္)

တစ္ဘက္သားရဲ႕ အမူအက်င့္ကို နားမလည္ႏိုင္ခဲ့ရင္ အခ်စ္ဟာ အထီးက်န္ၿပီး ဆက္ဆံေရးမဲ့သြားႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ဘက္သားရဲ႕ ႐ႈေထာင့္ကေနၿပီး ေတြးေတာခံစားေပးျခင္းအားျဖင့္ တစ္ဘက္သားကို ပိုနားလည္ေစႏိုင္ပါတယ္။

Veracity (ေျဖာင့္မွန္၊ မွန္ကန္ျခင္း)

အခ်စ္မွာ ေျဖာင့္မွန္၊ မွန္ကန္ျခင္းေတြ အဆတစ္ရာလိုပါတယ္။ ကိုယ္ကလည္း ကိုယ့္ခ်စ္သူကို "အေျပာသမား" တစ္ေယာက္ မျဖစ္ေစခ်င္သလို သူကလည္း ကိုယ့္ကိုျဖစ္ေစခ်င္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အခ်င္းခ်င္း အခ်စ္ညာစားသူ မျဖစ္ေစခ်င္ၾကပါဘူး။

Wait (ေစာင့္သည္)

အခ်စ္မွာ ေစာင့္တာက အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေလးျဖစ္တယ္။ တစ္ဘက္သားနဲ႔ အတူႀကီးျပင္းရွင္သန္သင့္ပါတယ္။ ခရီးလမ္းဆံုးထိ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ေဖးမေစာင့္စားသင့္ပါတယ္။ ကိုယ္အရင္ ေျခလွမ္းလွမ္းၿပီး တစ္ဘက္သားကို ေနာက္ခ်န္ထားရစ္ခဲ့လို႔ မသင့္ပါဘူး။

X (အေျမႇာက္သေကၤတ)

ခ်စ္သူအေပၚထားတဲ့ ကိုယ့္အခ်စ္ကို ေန႔တိုင္းဆတိုးၿပီး ေျမႇာက္သြားခဲ့ရင္ အခ်စ္ကအလိုလိုေနရင္း အဆံုးမရွိျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။

Yield (အေလ်ာ့ေပး)

ႏွစ္ေယာက္အတူေနခ်ိန္မွာ ျငင္းခုန္မႈက ရွိစၿမဲျဖစ္တယ္။ ေနာက္ေျခတစ္လွမ္းဆုတ္ အေလ်ာ့ေပးတာက ေဒါသမုန္တိုင္းကို ၿငိမ္းေအးေစပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ျပႆနာကို သဲသဲကဲြကဲြ မသိခင္ "လမ္းခဲြၾကရေအာင္" ဆိုတဲ့စကားကို အလြယ္တကူမေျပာမိဖို႔ သတိထားရပါလိမ့္မယ္။ စိတ္ေတြၿငိမ္သြားမွ ျပႆနာရင္းျမစ္ကိုရွာၿပီး ေျဖရွင္းနည္းေတြ ရွာတာဟာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္တယ္။

Zero (စမွတ္)

အိမ္ေထာင္ေရးတည္ၿမဲၿပီလို႔ မွတ္ယူတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အခ်စ္ေရးခုိင္ၿမဲၿပီလို႔ ထင္ျမင္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ခ်စ္ေနခ်ိန္မွာ အရင္ညားစ၊ ခ်စ္စ၊ ၾကင္နာစက ခံစားခ်က္မ်ဳိး၊ စိတ္သေဘာထားမ်ဳိးထားဖို႔ မေမ့သင့္ပါဘူး။ တည္ၿမဲၿပီလို႔ မွတ္ယူၿပီး အခ်စ္ကို ပစၥလကၡမထားဘဲ၊ အနယ္မထိုင္ေစဘဲ ေန႔တိုင္းအခ်စ္ကို အသစ္အသစ္အျဖစ္နဲ႔ ခ်စ္ႏိုင္၊ ခံစားႏိုင္ခဲ့ရင္ အခ်စ္ဟာ အၿမဲႏုပ်ဳိလန္းဆန္းေနမွာျဖစ္တယ္

လူေတြက အခ်စ္ကို အမ်ဳိးမ်ဳိးဖဲြ႔ဆိုၾကပါတယ္။ ဖဲြ႔ဆိုၾကတဲ့အထဲမွာ အခ်စ္တာရွည္ခိုင္ၿမဲဖို႔၊ ခ်စ္ခရီးလမ္းေျဖာင့္ျဖဴး သာယာဖို႔ အဓိကထား ေရးဖဲြ႔ၾကပါတယ္။ အခ်စ္အကၡရာ A to Zကို အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ျမန္မာဘာသာနဲ႔ ဖတ္ဖူးေကာင္း ဖတ္ဖူးၾကပါလိမ့္မယ္။ အခ်စ္က ဘယ္ေတာ့မွ ဘာသာျပန္ဆိုလို႔ ၿပီးႏိုင္မယ့္အရာမဟုတ္တာေၾကာင့္
အဲဒီအခ်စ္ေတြကိုပဲ ကြၽန္မက ထပ္ဘာသာျပန္ဆိုပါတယ္။ အခ်စ္အကၡရာ A to Z လက္ခံသည္ကပဲ စမွတ္စခဲ့ပါတယ္။ အားလံုး ခ်စ္ႏိုင္ၾကပါေစ...

ႏိုင္းႏိုင္းစေန ဘာသာျပန္သည္။


--

လူအခ်င္းခ်င္း ႏွိပ္စက္ျခင္း ကင္းေ၀းၾကပါေစ။

လွည့္ပတ္လိုျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္း႐ွင္းၾကပါေစ။

ေမတၱာဆိုတာ ဘ၀ရဲ့ အေကာင္းဆံုး ေျမၾသဇာပါ။ တစ္ခြန္းတည္းေသာ စကားပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အၾကင္နာ ေမတၱာေတြပါရင္ ညိဳးႏြမ္းေနတဲ့ ဘ၀ကိုေတာင္ရွင္သန္ေစပါတယ္။

ေသးငယ္ေသာအမႈကိစၥတုိ႔တြင္ ကတိသစၥာမရွိေသာသူသည္ ႀကီးေသာအမႈကိစၥတို႔တြင္လည္း ကတိသစၥာရွိလိမ္႔မည္ မဟုတ္။

တစ္ခ်ိဳ႕ေတြက..အခက္အခဲကို အေၾကာင္းျပဳျပီး..ဦးက်ိဳးတယ္..
..။
တစ္ခ်ိဳ႕ေတြက...စံခ်ိန္ခ်ိဳးတယ္...။
(ဝီလ်ံအာသာဝဒ္)

Wednesday, 19 November 2008

Tsaw Ra Myit Hpe Nang Gara hku Mu Ai :)

ေအးခ်မ္းတဲ့ ျမိဳ႔ေလးတစ္ျမိဳ႔မွာ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အရမ္းခ်စ္ၾကတဲ့
ခ်စ္သူႏွစ္ဦးရွိတယ္။ သူတို႔ဟာ အျမဲမခြါ တစ္တဲြတဲြပဲ ေန႔တိုင္း
ပင္လယ္ေဘးကို သြားျပီး ေနထြက္၊ ေန၀င္ခ်ိန္ကို သြားၾကည့္ၾကတယ္။ သူတို႔က
ျမင္သူတကာ အားက်တဲ့ စံုတဲြေလးပါ။

ဒါေပမဲ့ တစ္ေန႔မွာ မေတာ္တဆ ကားတိုက္မႈေၾကာင့္ ေကာင္မေလး အျပင္းအထန္
ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရျပီး ေမ့ေမွ်ာသြားခဲ့တယ္။ အိပ္ရာထဲမွာပဲ ျငိမ္သက္စြာ
လဲေလ်ာင္းေနရတယ္။ ေန႔ဖက္ဆိုရင္ ေကာင္ေလးက ေကာင္မေလးနားမွာေနျပီး
သူ႔နာမည္ကို တတြတ္တြတ္ ရြတ္ေခၚတယ္။ ညဖက္ဆိုရင္ ဘုရားေက်ာင္းသြားျပီး
ေကာင္မေလး က်န္းမာလာေစဖို႔ ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းတယ္။ အခ်ိန္ေတြ တေျဖးေျဖး
ကုန္လြန္သြားခဲ့ျပီး ေကာင္ေလးခမ်ာ ငုိရလြန္းလို႔ မ်က္ရည္ေတြေတာင္
ခမ္းလုနီးေနျပီ။ ေကာင္မေလးက ေမ့ေမွ်ာေနဆဲပဲ။ ဒါေပမဲ့ ေကာင္ေလး
လက္မေလွ်ာ့ခဲ့ဘူး။ ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းျမဲ ဆုေတာင္းတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ တစ္ညမွာ ဘုရားသခင္က ေကာင္ေလးရဲ႔ မေလွ်ာ့တဲ့ ဇဲြနဲ႔
ေကာင္မေလးအေပၚထားတဲ့ ေမတၱာတရားေၾကာင့္ သူ႔အေပၚ သနားသက္၀င္ျပီး
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တစ္ခုေပးလိုက္တယ္။ ဘုရားသခင္က ေကာင္ေလးကို " ေကာင္မေလးရဲ႔
အသက္ကို ကိုယ့္ဘ၀နဲ႔ လွဲလွယ္ႏိုင္မလား" လို႔ ေမးတယ္။ ေကာင္ေလးက
ေတြေ၀မေနဘဲ လဲွလွယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ခ်က္ခ်င္းျပန္ေျဖတယ္။

"ဒါဆိုေကာင္းျပီ။ ေကာင္မေလး အျမန္ႏႈိးလာဖို႔ အသင္ ပုစဥ္းဘ၀နဲ႔
သံုးႏွစ္အသြင္ေျပာင္းရမယ္။ သေဘာတူႏိုင္လား" လို႔ ဘုရားသခင္က ေမးျပန္တယ္။
ေကာင္ေလးက မဆိုင္းမတြဘဲ သေဘာတူေၾကာင္း ခ်က္ခ်င္း ျပန္ေျဖလိုက္တယ္။

မိုးလင္းတာနဲ႔ ေကာင္ေလးဟာ ပုစဥ္းတစ္ေကာင္ အသြင္ေျပာင္းသြားခဲ့တယ္။
ပုစဥ္းေလးက ေဆးရံုဖက္ကို အလွ်င္အျမန္ ပ်ံလာတယ္။ လူနာခန္းထဲ ၀င္ၾကည့္ေတာ့
ေကာင္မေလးက ႏိႈးေနျပီး ဆရာ၀န္တစ္ဦးနဲ႔ စကားေျပာေနတာကို ေတြ႔တယ္။
သူတို႔ေျပာေနတာေတြကို ပုစဥ္းက မၾကားရဘူး။ တစ္ပတ္၊ ႏွစ္ပတ္ေနေတာ့
ေကာင္မေလး က်န္းမာလာျပီး ေဆးရံုက ဆင္းခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူမေပ်ာ္ဘူး။
ေနရာအႏွံ႔ ေကာင္ေလးကို လိုက္စံုစမ္းတယ္၊ လိုက္ရွာတယ္။ ေကာင္ေလး
ဘယ္ေပ်ာက္သြားမွန္း ဘယ္သူမွ မသိၾကဘူး။ ေကာင္ေလးက ပုစဥ္းအသြင္နဲ႔
ေကာင္မေလးေဘးမွာ ရစ္၀ဲ ပံ်သန္းေနေပမဲ့ ေကာင္မေလးကို သူေခၚလို႔ မရဘူး။
ေပြ႔ဖက္လို႔ မရဘူး။ ေကာင္မေလးကိုပဲ ေငးစိုက္ၾကည့္ေနခဲ့ရတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ ေႏြရက္ေတြ တေျဖးေျဖး ကုန္လြန္ျပီး ေဆာင္းဦးကို ေရာက္လာခဲ့တယ္။
ေဆာင္းေလညင္းေတြေၾကာင့္ သစ္ရြက္ေတြ တျဖဳတ္ျဖဳတ္ ေၾကြကုန္တယ္။ ပုစဥ္း
ဒီေနရာက ခြာရေတာ့မယ္။ ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္အျဖင့္ ေကာင္မေလးရဲ႔
ပုခံုးထက္နားကို သူအရဲစြန္႔ျပီး သြားနားလိုက္တယ္။ ႏူးညံ့တဲ့ ေတာင္ပံနဲ႔
ေကာင္မေလးရဲ႔ ပါးျပင္ကို ထိလိုက္တယ္။ ေသးငယ္တဲ့ ပါးစပ္နဲ႔ ေကာင္မေလးရဲ႔
ပုခံုးသားကို ႐ႈိက္နမ္းလိုက္တယ္။ ေကာင္မေလး သတိမထားမိခင္မွာ သူတိတ္တဆိတ္
ထပံ်လာခဲ့တယ္။

မ်က္စိတမွိတ္အတြင္းမွာပဲ ေႏြဦးရာသီကို ေရာက္လာခဲ့တယ္။ ေႏြေရာက္တာနဲ႔
ခ်က္ခ်င္းပဲ ပုစဥ္းဟာ ေကာင္မေလးနားကို အေရာက္ပ်ံသန္းလာခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့
သူရင္းႏွီးတဲ့ ေကာင္မေလးရဲ႔ေဘးမွာ ခန္႔ညားတဲ့ သူစိမ္းေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ကို
သူ ေတြ႔လိုက္ေတာ့ ပ်ံသန္းေနတဲ့ သူ႔ေတာင္ပံေတြ ေလဟာနယ္ တ၀က္တပ်က္မွာ
အရပ္တန္႔ခံလိုက္ရတယ္။

လူေတြက ေကာင္မေလး ကားတိုက္ခံရတာ ဒဏ္ရာေတြ ဘယ္ေလာက္ ျပင္းထန္ေၾကာင္း၊
ဒဏ္ရာေတြကို ကုသေပးတဲ့ ဆရာ၀န္ဟာ ေကာင္မေလးအေပၚ ဘယ္ေလာက္ ဂ႐ုစိုက္ေၾကာင္း၊
သူတို႔ရဲ႔ အခ်စ္ေတြက စံတင္ထိုက္တဲ့အေၾကာင္း၊ ေကာင္မေလး ဘ၀က အရင္လို
ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ ေနျပီျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာသံေတြကို
ပုစဥ္းၾကားလိုက္ရတယ္။ ပုစဥ္း ရင္ကဲြရျပန္တယ္။ ဆရာ၀န္ေကာင္ေလးနဲ႔
ေကာင္မေလး ပင္လယ္ေဘးသြားျပီး ေန၀င္၊ ေနထြက္ၾကည့္တာကို သူအျမဲေတြ႔ေနရေပမဲ့
တစ္ခါတေလ ေကာင္မေလးရဲ႔ ပုခံုးထက္မွာ ခဏသြားနားတာကလဲြလို႔ သူဘာမွ
မတတ္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။

ပုစဥ္းေလးဟာ ရင္ထဲက ေ၀ဒနာေတြကို ၾကိတ္မွိတ္ခံစားရင္ ဒီႏွစ္ေႏြဟာ
ခါတိုင္းေႏြထက္ ပိုရွည္လွ်ားေနတယ္လို႔ ထင္မိတယ္။ ေကာင္မေလးနားမွာ
ရစ္၀ဲပ်ံသန္းဖို႔လည္း သူမွာ ခြန္အားေတြ ဆုတ္ေလ်ာ့ေနတယ္။
ဆရာ၀န္ေကာင္ေလးနဲ႔ ေကာင္မေလးရဲ႔ တီးတိုးစကားေျပာသံနဲ႔ ရယ္သံေတြက သူ႔ကို
အသက္႐ႈက်ပ္ေစတယ္။

သံုးႏွစ္ေျမာက္ ေႏြရာသီမွာေတာ့ ပုစဥ္းဟာ ေကာင္မေလးကို ခဏခဏ
သြားမၾကည့္ေတာ့ဘူး။ သူနားေနက် ေကာင္မေလးရဲ႔ ပုခံုးကို ဆရာ၀န္ေကာင္ေလးက
တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ေပြ႔ဖက္ထားတယ္။ သူ႔ေတာင္ပံနဲ႔ ထိေနက် ေကာင္မေလးရဲ႔
ပါးျပင္ဟာလည္း ဆရာ၀န္ေကာင္ေလးက တယုတယနမ္းေနတယ္။ ပုစဥ္းရင္ကဲြတစ္ေကာင္က
သူ႔တို႔ေဘးမွာ ရစ္၀ဲေနတယ္ဆိုတာကို ခ်စ္တင္းေႏွာျပီး ၾကည္ႏႈးေနတဲ့
သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ သတိထားမိမွာ မဟုတ္ဘူး။ ေကာင္မေလးကလည္း အတိတ္ဆိုတာကို
လံုး၀ သတိေမ့သြားခဲ့ျပီေလ။

သတ္မွတ္ထားတဲ့ (၃)ႏွစ္ဆိုတဲ့ အခ်ိန္ကိုေရာက္ဖို႔ တစ္ရက္အလိုမွာ
ေကာင္မေလးနဲ႔ ဆရာ၀န္ေကာင္ေလးတို႔ လက္ထပ္လိုက္ၾကတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းထဲ
သူပ်ံ၀င္ျပီး ေကာင္မေလးရဲ႔ ပုခံုးထက္မွာ နားလိုက္တယ္။ ေကာင္မေလးနဲ႔
ဆရာ၀န္ေကာင္ေလးရဲ႔ ဘုရားသခင္ထံ သစၥာခံယူေနတဲ့ အသံကို သူၾကားလိုက္တယ္။
ဆရာ၀န္ေကာင္ေလးက ေကာင္မေလးရဲ႔ လက္ကို လက္ထပ္လက္စြပ္ စြပ္ေပးျပီး
နမ္းလိုက္တာကို သူေငးၾကည့္ေနမိတယ္။ သူ႔ပါးျပင္ငယ္ေပၚမွာ မ်က္ရည္ေတြ
စီးက်လာခဲ့တယ္။

"အသင္ ေနာင္တရျပီလား" ဘုရားသခင္က ပုစဥ္းကို ေမးတယ္။
"ေနာင္တ လံုး၀မရပါဘူး" မ်က္ရည္ေတြကို သုတ္ရင္း သူျပန္ေျဖတယ္။
"မနက္ျဖန္ဆို လူ႔ဘ၀အသြင္ ေျပာင္းလို႔ရျပီ" ဘုရားသခင္က ေျပာေတာ့ ပုစဥ္းက
ေခါင္းခါျပီး "ပုစဥ္းအျဖစ္နဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တစ္သက္လံုး ေနပါရေစေတာ့။
တစ္ခ်ဳိ႔ကံတရားက လက္လြတ္ဆံုး႐ံႈးဖို႔ စီရင္လာျပီးသားပါ။ တစ္ခ်ဳိ႔ဖူးစာက
ေပါင္းစပ္ဖို႔ ကံပါမလာခဲ့ဘူး။ လူတစ္ေယာက္ကို ခ်စ္တာ ရယူပုိင္ဆိုင္မွ
မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ လူတစ္ေယာက္ကို ရယူပိုင္ဆိုင္ျပီးရင္ေတာ့
ေကာင္းေကာင္း တန္ဖိုးထား ခ်စ္တတ္ရမယ္"

သင့္ရဲ႕ ပုခံုးေပၚမွာေရာ ပုစဥ္းေလးတစ္ေကာင္ နားခဲ့ဖူးသလား….?
သင္ေကာ ပုစဥ္းေလးတစ္ေကာင္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသလား……?

စာၾကြင္း~ ဖတ္မိတာေလးေတြထဲက သေဘာက်တဲ့ စုဗူးက ပို႕စ္ေလးတစ္ခုပါ။
--
yeewai
ေမာင္စည္သူ